ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี


เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านเข้าไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของอธิการบดีจากเว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (www.council.su.ac.th) หัวข้อ "การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ อธิการบดี" ก่อนทำการประเมิน

*** ช่วงเวลาประเมิน (สามารถประเมินตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2559)

แบบรายงานผลการประเมินงาน


*** ผลการประเมินในครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ประเมิน